Kurzy účetnictví, mezd a daní

Naše služby


Více informací o našich službách můžete získat na telefonu +420 607 967 163,
e-mailem na adrese
katerina.porubanova@porea.eu nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách.


Účetnictví:


Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří se nikdy nesetkali s účtováním, tak pro ty, kteří si chtějí připomenout nebo osvěžit dříve nabyté znalosti. Výuka kurzu je zakončená praxí na počítači, při které se naučíte účtovat v účetním programu Pohoda. Po kurzu by jste měli být schopni samostatně účtovat.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Osnova kurzu:

 1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady. Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.

 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady. Náležitosti dokladů. Archivace dokladů.

 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury.

 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů.

 8. Účetní závěrka uzávěrka: Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledku.

 9. Časové rozlišení a dohadné účty.

 10. Cizí měny: Účtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků.

 11. Rezervy a opravné položky: Druhy rezerv a jejich účtování. Které rezervy jsou daňově uznatelné. Druhy opravných položek a jejich účtování. Kdy je opravná položka daňové uznatelná. Kdy lze provést odpis pohledávky.

 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace.

 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad v podmínkách pro aktuální rok.

 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda. Uzavření účtů a výpočet hospodářského výsledku.


Kurz účetnictví má 2 varianty:

 1. Účetnictví bez praxe na počítači - délka kurzu je 50 vyúčtovacích hodin.
  Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 10 x 5 vyučovacích hodin. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

  Cena kurzu je 6 500,-- + 21% DPH.


 2. Účetnictví s praxí na počítači - délka kurzu je 60 vyúčovacích hodin.
  Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 12 x 5 vyúčovacích hodin. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

  Cena kurzu je 7 500,-- + 21% DPH.

Termíny kurzu:
Prezenční kurz 6.2. - 7.3.2023. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz:
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat z tepla domova online. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má čtrnáct dvouhodinových lekcí výuky. Při online výuce je možná pouze varianta bez počítačů. Je však možná ukázka účtování v účetním programu Pohoda.

 1. Individuální forma (jeden účastník): cena 9 800,-- + 21% DPH.


 2. Skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 6 000,-- + 21% DPH, tři účastníci kurzu: cena 4 000,-- + 21% DPH.

Individuální výuka:
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního kurzu je 22 500,-- + 21% DPH.Daňová evidence:


Jste živnostník a chcete si vést sám svoje účetnictví? Nebo chcete získat přehled o tom jak daňová evidence funguje? Naučíme Vás to. Tento kurz je určený zájemcům o získání komplexních znalostí potřebných pro samostatné vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o absolvování kurzu.

Osnova kurzu:

 1. Předmět, cíl, forma a obsah daňové evidence: Kdo vede daňovou evidenci. Druhy živností a postup při vyřízení živnostenského listu.

 2. Evidence příjmů a výdajů: Peněžní deník. Rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové. Zápis do peněžního deníku včetně praktických příkladů.

 3. Evidence pohledávek a závazků: Zápis faktur do knihy pohledávek a závazků. Úhrada faktur v peněžním deníku.

 4. Evidence dlouhodobého majetku: Zápis do peněžního deníku. Výpočet odpisů. Promítnutí odpisů do daňového přiznání.

 5. Mzdová evidence: Výpočet mezd a jejich evidence v peněžním deníku.

 6. Evidence DPH: Evidence DPH v peněžním deníku a výpočet výše daňové povinnosti.

 7. Úpravy před uzavřením deníku příjmů a výdajů: Kontrola peněžního deníku a jeho uzavření. Výpočet zisku/ztráty.

 8. Závěrečný opakovací příklad (zadání s reálnými účetními doklady).


Kurz daňová evidence - obsahuje 15 vyučovacích hodin.
Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 3 x 5 vyučovacích hodin. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

Cena kurzu: 2 500,-- + 21 % DPH.


Termíny kurzu:
Prezenční kurz 13.4. - 27.4.2023. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 8:00 - 12:00.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz:
Nevyhovují Vám termíny nebo čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova online. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má šest 120-timinutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma (jeden účastník): cena 4 200,- + 21% DPH.

 2. Skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 3 000,-- + 21% DPH, tři účastníci kurzu: cena 2 000,-- + 21% DPH.

Individuální výuka:
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního kurzu je 5 000,-- + 21% DPH.Daňový systém:


Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost u jednotlivých daní, vyplnit daňová přiznání a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje. Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o absolvování kurzu.

Osnova kurzu:

 1. Základní přehled o daňové soustavě: Význam daní. Základní daňové pojmy. Daňová soustava.

 2. Zákon o dani z příjmů: Daň z příjmu fyzických a právnických osob (výklad dle zákona).Praktické výpočty výše daně. Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob.

 3. Zákon o DPH: Výklad zákona o DPH. Praktické příklady výpočtu výše DPH a výplnění přiznání k DPH.

 4. Silniční daň: Poplatníci daně. Kdo nemá povinnost platit silniční daň. Praktické příklady výpočtu výše silniční daně a vyplnění daňového přiznání.

 5. Praktické příklady: Výpočty daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, DPH a silniční daně.


Kurz má 30 vyučovacích hodin - výuka probíhá 2x týdně. Celkem 6 x 5 vyučovacích hodin.
Minimální počet účastníků 3, maximální 6.

Cena kurzu: 4 000,-- + 21% DPH.


Termíny kurzu:
Prezenční kurz 20.3. - 4.4.2023. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz:
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova online. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 8 120-timinutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma (jeden účastník): cena 5 600,-- + 21% DPH.

 2. Skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 3 000,-- + 21% DPH, tři účastníci kurzu: cena 2 500,-- + 21% DPH.

Individuální výuka:
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního kurzu je 10 500,-- + 21% DPH.Kurz pro fakturantky:


Tento online kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí umět správě vystavit fakturu, daňový doklad k faktuře nebo opravný doklad. Pro ty kteří chtějí zároveň umět i účtovat, nabízíme variantu se základy účetnictví.

Osnova kurzu:

 1. Kurz pro fakturantky


  1. Doklady: Druhy dokladů, náležitostí účetních a daňových dokladů, praktické příklady na vystavení dokladů.

  2. Bonusy, skonta a slevy: Vysvětlení pojmů, příklady použití.

  3. Datum zdanitelného plnění.

  4. Místo zdanitelného plnění.

  5. Fakturace v cizí měně: Náležitosti faktury v cizí měně. Použití kurzu pro přepočet. Kdy vystavit fakturu s DPH a kdy bez DPH.


 2. Kurz pro fakturantky ze základy účetnictví.


  1. Doklady: Druhy dokladů, náležitostí účetních a daňových dokladů, praktické příklady na vystavení dokladů.

  2. Bonusy, skonta a slevy: Vysvětlení pojmů, příklady použití.

  3. Datum zdanitelného plnění.

  4. Místo zdanitelného plnění.

  5. Fakturace v cizí měně: Náležitosti faktury v cizí měně. Použití kurzu pro přepočet. Kdy vystavit fakturu s DPH a kdy bez DPH.

  6. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady, Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát. Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů.

  7. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

  8. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

  9. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.


Kurz obsahuje 2 varianty:

 1. Kurz pro fakturantky - délka kurzu je 6 hodin. Výuka probíhá 2x týdně ve 120 minutových blocích. Celkem 3 x 120 minut. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.
  Cena kurzu je 2 400,--.


 2. Kurz pro fakturantky se základy účetnictví - délka kurzu je 16 hodin. Výuka probíhá 2x týdně ve 120minutových blocích. Celkem 8 x 120 minut. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.
  Cena kurzu je 6 400,--.

Termíny kurzu:
Prezenční kurz pro fakturantky 4.5. - 18.5.2023. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 8:00 - 12:00.
Prezenční kurz pro fakturantky se základy účetnictví 25.5. - 16.6.2023. Výuka bude probíhat každý čtvrtek a pátek od 8:00 - 12:00.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz:
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova online. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 8 120-timinutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma (jeden účastník): cena 5 600,-- + 21% DPH.

 2. Skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 3 000,-- + 21% DPH, tři účastníci kurzu: cena 2 500,-- + 21% DPH.

Individuální výuka:
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního kurzu je 10 500,-- + 21% DPH.Mzdové účetnictví:


Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i ty, kteří si chtějí osvěžit znalosti z oblasti mzdové problematiky. Během kurzu se dozvíte vše, co potřebuje mzdová účetní vědět při své práci. Na praktických příkladech se pak naučíte výpočty mezd, náhrad mezd i srážky exekucí. Při výuce je kladen důraz na praktickou část.

Osnova kurzu:

 1. Pracovně-právní problematika: Pracovní právo. Druhy pracovních poměrů. Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Náležitosti pracovní smlouvy.

 2. Pracovní doba, dovolená: Druhy pracovní doby. Rozvržení pracovní doby. Přestávky v práci. Druhy dovolené. Podmínky pro čerpání dovolené.

 3. Překážky v práci: Druhy překážek ze strany zaměstnance a zaměstnavatele.

 4. Dohody mimo pracovní poměr: Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti.

 5. Výpočet mzdy: Výpočet hrubé mzdy. Výpočet příplatků a práci přesčas, o víkendu, ve svátek a v noci. Výpočet čisté mzdy.

 6. Srážky ze mzdy: Druhy srážek. Výpočet exekučních srážek.

 7. Náhrada za nemoc: Rozdíl náhrady za pracovní neschopnost a nemocenské. Výpočet výše náhrady za pracovní neschopnost. Specifické příklady výpočtu (při bonusech na dítě a exekucích).

 8. Roční vyúčtování: Komu může zaměstnavatel provést roční zúčtování. Postup při ročním vyúčtování. Uplatnění odpočtů a slev při ročním vyúčtování.Kurz mzdové účetnictví - obsahuje 20 vyučovacích hodin. Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 4 x 5 vyúčtovaích hodin. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu katerina.porubanova@porea.eu pro sdělení aktuálního termínu školení. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.
Cena kurzu je 3 000,-- + 21% DPH.


Termíny kurzu:
Prezenční kurz 10.4. - 18.4.2023. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz:
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova online. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má dvanáct 60-timinutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma (jeden účastník): cena 4 000,-- + 21% DPH.

 2. Skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 2 500,-- + 21% DPH, tři účastníci kurzu: cena 1500,-- + 21% DPH.

Individuální výuka:
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního kurzu je 9 000,-- + 21% DPH.