Ze světa účetnictví a daní

Účtování podílu na zisku společníka


Podíly na zisku jsou vypláceny na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada má povinnost rozhodnout o rozdělení zisku do 6 měsíců od skončení kalendářního roku (pokud účetní jednotka používá jako účetní období kalendářní rok). Podle judikatury z roku 2019 lze rozhodnout o rozdělení zisku nejpozději do konce následujícího účetního období.

Zápis z valné hromady nemusí být ověřen notářským zápisem a to ani v případě, že je společnost tvořena jediným vlastníkem.

Rozdělit lze maximálně:

  • hospodářský výsledek za poslední uzavřené období

  • nevyplacený zisk z předchozích období ponížený o neuhrazenou ztrátu z minulých období
Splatnost podílu na zisku je 3 měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Podíl na zisku nelze vyplácet, pokud by si tím účetní jednotka přivodila úpadek. Při výplatě podílu na zisku je nutné provést test vlastního kapitálu dle § 350 odstavce 1 zákona o obchodních korporacích. Zde se zjišťuje, zda je vlastní kapitál vyšší než základní kapitál.

Podíl na zisku se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 %. Srážková daň se sráží v okamžiku výplaty podílu a odvádí do konce následujícího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost srazit daň. Nejpozdější termín pro sražení daně je do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Podíl na zisku společníka nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

Po skončení kalendářního roku je společnost povinna podat vyúčtování srážkové daně. Jedná se buď o daň z příjmu fyzických osob, pokud je podíl vyplacen společníkovi, který je fyzickou osobou nebo o daň z příjmu právnických osob, pokud je podíl vyplacen společníkovi, který je právnickou osobou. Při úhradě srážkové daně je potřeba uvést správné předčíslí pro srážkovou daň. Pro fyzickou osobu je to předčíslí 7720, pro právnickou osobu 7712.

Zisk za předchozí účetní období je evidován na účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím období na straně DAL. Podíl na zisku se účtuje pomocí účtů 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím období a účtu 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Na účet 431 je začátkem roku přeúčtovaný zisk po zdanění a tento zisk zde zůstává až do doby, než valná hromada rozhodně o rozdělení zisku. Ke konci účetního období na něm nesmí být žádný zůstatek. Účet 364 je závazkový účet, na který se účtuje předpis závazku při rozdělení zisku. Podíl na zisku je při přiznání zdaněn srážkovou daní ve výši 15 %. Předpis této daně se účtuje pomocí účtů 364 a 342 – Ostatní přímé daně.


Účtování výplaty podílu na zisku
Text           MD       D
  ID – předpis podílu na zisku           431           364
  ID – předpis srážkové daně z podílu na zisku           364           342
  VBU – výplata podílu na zisku z běžného účtu           364           221
  VBU – úhrada srážkové daně           342           221
Příklad na výplatu podílu na zisku:

Společnost má hospodářský výsledek za běžné období ve výši 900 000,--. Dále má nerozdělený zisk z minulých let ve výši 200 000,--. Ve společenské smlouvě má stanoveno, že je povinna tvořit sociální fond ve výši 10 % ze zisku.


Účtování
Text           MD       D
  ID – povinný příděl do sociálního fondu - 90 000,--           431           427
  ID – rozhodnutí o výplatě podílu na zisku - 1 010 000,--           431           364
  ID – zdanění výplaty podílu na zisku - 151 500,--           364           342
  VBU – výplata podílu na zisku - 858 500,--           364           221
  VBU – odvod srážkové daně - 151 500,--           342           221Zákon o obchodních korporacích umožňuje výplatu zálohy podílu na zisku. Výplata zálohy podílu je podmíněna mezitímní účetní závěrkou. Mezitímní účetní závěrka se sestavuje k jinému než rozvahovému dni. K tomuto datu je nutné zaúčtovat veškeré náklady a výnosy, které souvisejí s uzavíraným obdobím. Výplata zálohy podílu může zahrnovat i nerozdělený zisk z minulých let.
K vyplacení záloh nesmí společnost využít prostředků z fondů, které jsou účelově vázány. Záloha na podíl na zisku, kterou lze vyplatil se počítá jako součet hospodářského výsledku běžného období a nerozděleného zisku z minulých let. Tato částka se následně sníží o neuhrazenou ztrátu z minulých let.


Účtování záloh na podíl na zisku
Text           MD       D
  ID – rozhodnutí valné hromady o výplatě zálohy na podíl           432           364
  VBU – výplata zálohy na podíl na zisku           464           221
Příklad na výplatu zálohy na podíl na zisku:

Společnost ABC, s.r.o. rozhodla o vyplacení zálohy na podíl na zisku. Nerozdělený zisk z minulých let byl ve výši 400 000,--, ztráta z minulých let ve výši 100 000,--, hospodářský výsledek za běžné období (např. 1-6/2019) ve výši 200 000,--.

Částka, kterou lze rozdělit se stanovuje následovně: 400 000 – 100 000 + 200 000 = 500 000,-- Maximálně lze rozdělit zisk ve výši 500 000,--. Pokud by společnost neměla na účtu dostatečné množství peněžních prostředků na výplatu zálohy na podíl na zisku, nelze tuto zálohu vyplatit.

V případě, že se valná hromada nesejde nebo se nedohodne na rozdělení zisku, přeúčtuje se nerozdělený zisk na účet 428 – Nerozdělený zisk z minulých let.Příklad na účtování v případě neshody o rozdělení zisku:

Účetní jednotka má zisk za běžné období ve výši 400 000,--. Dále má nerozdělený zisk z minulých let ve výši 200 000,--. Společníci se neshodli na rozdělení zisku. Částka 400 000,-- bude tedy převedena na nerozdělený zisk následovně: 431 – MD, 428 – D.

Podíl na zisku je za určitých podmínek osvobozen. Pokud mateřská společnost je daňovým rezidentem, drží minimálně 10% podíl na základním kapitálu jiné korporace po dobu minimálně 12 měsíců a je s.r.o., a.s., družstvem nebo má obdobnou právní formu. Dceřiná společnost musí být také daňovým rezidentem, na jejím základním kapitálu má mateřská společnost podíl minimálně 10 % a má formu s.r.o., a.s., družstva nebo má obdobnou právní formu.