Ze světa účetnictví a daní

Dlouhodobé a krátkodobé účty u pohledávek a závazků


Pohledávka znamená, že jsme prodali zákazníkovi zboží nebo službu a dosud jsme za ni nedostali zaplaceno. V účetnictví se účtují pohledávky na účtech účtové třídy 3, v účtové skupině 31. Pohledávky dělíme dle § 19 odstavec 8 zákona o účetnictví na krátkodobé a dlouhodobé.

Dlouhodobé jsou takové, které při sjednávání mají splatnost delší než 1 rok. Ostatní jsou krátkodobé. Při stanovení, zda je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá, se řídíme stanovenou dobou splatnosti, ne skutečnou dobou zaplacení.

Pohledávky evidujeme v účtové třídě 3, v účtové skupině 31. Veškeré pohledávky jsou aktivní účty. Na účtu 311 – Odběratelé účtujeme vydané faktury zákazníkům. Zůstatek tohoto účtu představuje souhrn neuhrazených vydaných faktur. Na účtu 312 – Směnky k inkasu evidujeme cizí směnky přijaté od odběratelů. Směnka se vydává tehdy, pokud odběratel potřebuje odložit splatnost pohledávky. Jako záruku splatnosti vydává směnku. Účet 313 – Pohledávka za eskontované cenné papíry obsahuje výši pohledávek za směnky, které byly předány bance k proplacení. Účet 314 – Poskytnuté krátkodobé zálohy se používá pro účtování zaplacených záloh dodavateli. Zůstatek tohoto účtu jsou nevyúčtované uhrazené zálohy. Účet 315 – Ostatní pohledávky slouží pro evidenci pohledávek například ze smluv.


Účtování pohledávek
Doklad Text MD D
  1. FAV    Prodej zboží
   Cena bez daně
   DPH 21 %

    100 000
      21 000

   311
   311

   602
   343
  2. ID    Úhrada faktury vydané směnkou     121 000    312    311
  3. ID    Předání směnky k eskontu bance     121 000    313    312
  4. VBU    Úhrada zálohy dodavateli       10 000    314    221
  5. ID    Předpis náhrady škody od pojišťovny       50 000    315    648Účty:

 • 311 - Odběratelé

 • 602 - Tržby z prodeje služeb

 • 343 - DPH

 • 312 - Směnky k inkasu

 • 313 - Pohledávka za eskontované cenné papíry

 • 315 - Ostatní pohledávky

 • 648 - Ostatní provozní výnosy


Závazek je náš dluh. Ten vzniká, pokud někomu dlužíme za jeho práci, zboží nebo výrobky. Závazky dělíme, stejně jako pohledávky, na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé závazky jsou ty, u kterých je předpokládaná doba splatnosti do jednoho roku. Dlouhodobé jsou ty, které mají splatnost nad jeden rok.

Krátkodobé závazky evidujeme v účtové skupině 32. Účet 321 – Dodavatelé slouží k evidenci přijatých faktur. Zůstatek tohoto účtu představuje souhrn neuhrazených přijatých faktur. Účet 322 – Směnka k úhradě slouží k účtování přijaté směnky ze strany dlužníka. Směnečný závazek je kratší než jeden rok. Pokud by byl delší, použil by se účet 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě. Účet 324 – Přijaté provozní zálohy slouží jako evidence pro přijaté zálohy, ke kterým jsme povinni vystavit následně vyúčtovací fakturu. Zůstatek tohoto účtu představuje závazek vůči odběratelům ve výši nevyúčtovaných záloh. Účet 325 – Ostatní závazky slouží pro účtování všech ostatních obchodních závazků kromě závazků k dodavatelům. Účtují se zde závazky ze smluv (pojištění nemovitosti, pojištění vozidel, pojištění podnikatelských rizik atd.).


Účtování krátkodobých závazků
Doklad Text MD D
  1. FAP    Nákup služeb
   Cena bez daně
   DPH 21 %

    200 000
      42 000

   518
   343

   321
   321
  2. ID    Úhrada faktury přijaté směnkou     242 000    321    322
  3. VBU    Přijatá záloha od odběratele       30 000    221    324
  4. ID    Předpis havarijního pojištění       30 000    548    325Účty:

 • 518 - Ostatní služby

 • 343 - DPH

 • 321 - Dodavatelé

 • 322 - Směnka k úhradě

 • 548 - Ostatní provozní náklady

 • 221 - Běžný účet

 • 324 - Přijaté provozní zálohy

 • 325 - Ostatní závazky


Dlouhodobé závazky jsou závazky, které mají sjednanou dobu splatnosti delší než jeden rok. K účtování dlouhodobých závazků slouží účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky.

Účet 471 – Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící skupina a účet 472 – Dlouhodobé závazky – podstatný vliv slouží k evidenci závazků podniků ve skupině. Účtují se zde především půjčky mezi mateřskou a dceřinou společností. Tyto půjčky musejí být vždy úročeny, a to obvyklým úrokem. Pokud by byla úhrada úroku stanovena až při splacení půjčky, musí být časově rozlišen.

Účet 473 – Emitované dluhopisy je závazek vůči držitelům dlouhodobých dluhopisů. Zůstatek představuje vypůjčené peníze, které je nutné splatit. Používá se, pokud účetní jednotka vydává úvěrové cenné papíry.

Účet 474 – Závazky z pachtu slouží pro účtování nájmu obchodního majetku, kdy majetek nájemce eviduje v účtové třídě 0. Pokud je nájemné ve výši odpisů, účtuje se celé na účet 474, pokud je vyšší, rozdíl se účtuje do nákladů. Pokud je nájemné nižší než odpisy, pak by se rozdíl účtoval do výnosů na účet 648 – Ostatní provozní výnosy.

Účet 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy slouží k evidenci dlouhodobých záloh, které se vztahují k dlouhodobým dodávkám. Například pokud stavební firma obdrží zálohu ke stavbě, která je naplánovaná na 5 let. Z této přijaté zálohy musí odvést DPH, které se zúčtuje až při vystavené konečné faktuře.

Účet 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě slouží k účtování směnek, které obdržíme od dodavatele, pokud dohodnutá doba splatnosti je delší než 1 rok.

Účet 479 – Jiné dlouhodobé závazky slouží k evidenci dlouhodobých závazků ze smluv, například leasingu.


Příklad na poskytnutí a úhradu půjčky
Doklad Text MD D
  1. VBU    Mateřská společnost poskytla dceřiné společnosti půjčku
   ve výši 3 000 000 Kč na 3 roky. Úrok je ve výši 5%.
     4 000 000    221    471
  2. ID    Předpis úroku v prvním roce           68 000    562    471
  3. ID    Předpis úroku v druhém roce           68 000    562    471
  4. ID    Předpis úroku v posledním roce           68 000    562    471
  4. VBU    Splátka půjčky včetně roku      4 204 000    471    221
Příklad na účtování pachtovného
Doklad Text MD D
  1. ID    Převzetí majetku     100 000    022    474
  2. VBU    Úhrada faktury přijaté směnkou
   cena do výše pachtu
    100 000    474    221
      Cena nad rámec pachtu       25 000    518    221
  3. ID    Odpis majetku       20 000    551    082Účty:

 • 221 - Běžný účet

 • 471 - Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící skupina

 • 562 - Úroky

 • 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

 • 474 - Závazky z pronájmu

 • 518 - Ostatní služby

 • 551 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 • 082 - Opravná položka k samostatným movitých věcem a souborům movitých věcí